Year
President
Vice President
Secretary-General
Treasurer
Board of Directors
1996
Yuanxian Zhu
Yu Dong
Litton Lee
Fuquan Zhao, Lixin Peng, Haoran Hu, Chao An, Zhiyu Han
1997
Yuanxian Zhu
Yu Dong
Litton Lee
Frank Zhao, Haoran Hu, Jingde Yan, Lixin Peng
1998
Yu Dong
Rong Chen
Litton Lee
Frank Zhao, Lee Liu, Xiaobin Li, Lixin Peng
1999
Allen Han
Rong Chen
Litton Lee
Yi Liu, Xiaobin Li, Jun Xin
2000
Allen Han
Rong Chen
Yi Liu
Xiaobin Li, Jun Xin
2001
Harold Sun
Min Xu
Henry Li, Yi Liu, Jun Xin, Song-Charng Kong
2002
Harold Sun
Li Fan
Min Xu
Henry Li, Yi Liu, Jun Xin, Song-Charng Kong
2003
Li Fan
Wenbo Wang
Guoming Zhu, Henry Li, Harold Sun
2004
Li Fan
Qingmin Yang
Wenbo Wang
Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, Henry Li
2005
Wenbo Wang
Yongsheng He
Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, Li Fan
2006
Wenbo Wang
Qingmin Yang
Yongsheng He
Guoming Zhu, Xiaoming Bian, Mike Liu, York Zhu
2007
Yongsheng He
York Zhu
Mike Liu, Zheng Xu, Yong Shu, Jun Lu
2008
Yongsheng He
York Zhu
Zheng Xu
Yong Shu, Jun Lu, Yi Liu, Hongxun Gao
2009
Zheng Xu
Hongxun Gao
Jun Lu, Yuan Shen, Yong Shu
2010
Zheng Xu
Hongxun Gao
Yuan Shen
Jun Lu, Chuanli Liu, Xiaopeng Yu
2011
Chuanli Liu
Xiaopeng Yu
Yuan Shen, Haiwen Ge, Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong
2012
Chuanli Liu
Haiwen Ge
Xiaopeng Yu
Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song
2013
Chuanli Liu
Xiaopeng Yu
Jake Hu, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song, Yuyin Zhang, Feilong Liu
2014
Feilong Liu
Junnian Zheng
Xiaopeng Yu
Haiwen Ge, Yiqun Huang, Jian Gong, Xubin Song, Yuyin Zhang, Liangjun Hu, Shouxian Ren, Jianwen Li
2015
Feilong Liu
Junnian Zheng
Jianwen Li
Fang Li (IT Officer), Xubin Song, Yuyin Zhang , Liangjun Hu, Qilong Lu, Shouxian Ren, Shan Jia
2016
Feilong Liu
Jianwen Li
Fang Li, Yuyin Zhang, Liangjun Hu, Qilong Lu, Shan Jia, Xin He, Yang Yang
2017
Jason Jia
Junnian Zheng
Jianwen Li
Fang Li, Qilong Lu, Xin He, Yang Yang, Wei Jing, Lifeng Xu, Tao Chen
2020
Wei Jing
Xin He
Fang Li
Jianan Ma
Yichao Guo, Qilong Lu, Hao Wu, Kai Wang, Jinkai Xu, Xin Yu, Peng Zhao, Yu Zhang
2021
Wei Jing
Peng Zhao
Fang Li
Kai Wang
Yichao Guo, Qilong Lu, Jian Tang, Jinkai Xu, Xin Yu, Xin Ye, Le Zhao
2022
Wei Jing
Peng Zhao
Fang Li
Kai Wang
Min Fang, Yichao Guo, Qilong Lu, Lu Qiu, Jian Tang, Xin Yu, Xin Ye, Le Zhao